Seitsemän teologista pohjavirtaa  Taustaa Luterilainen herätyskristillisyys on osana Jumalan toimintaa maailmassa Taustalla: Vanhan testamentin tapahtumat Uuden testamentin tapahtumat Uskonpuhdistus Pietismi

Luterilaisena herätyskristittynä eilen, tänään ja huomenna

Seitsemän teologista pohjavirtaa

 Taustaa

 • Luterilainen herätyskristillisyys on osana Jumalan toimintaa maailmassa
 • Taustalla:
  • Vanhan testamentin tapahtumat
  • Uuden testamentin tapahtumat
  • Uskonpuhdistus
  • Pietismi
  • Pohjoismainen luterilainen herätyskristillisyys

Ensimmäinen teologinen pohjavirta

 • Raamattu
 • Raamattu tulkittuna luterilaisen tunnustuksen silmälasein
  • Kristus ja pelastushistoria Raamatun keskuksena
  • Lain ja evankeliumin erottelu
 • Raamattu sovellettuna pietismin näyn mukaan
  • Henkilökohtainen Raamatun lukeminen
  • Pienpiirit
  • Raamatun julistus ja opetus (Saarnivaara, Honkanen, Väisänen)

Kaiken opetuksen ja toiminnan arviointi Raamatulla

 • ”Jos minun ei Raamatulla tai järkisyin osoiteta erehtyneen — en luota paavin enkä kirkolliskokouksen arvovaltaan, sillä ne ovat erehtyneet ja puhuneet toisiaan vastaan — en voi enkä halua peruuttaa mitään. Omatuntoni on sidottu Jumalan sanaan, ja on epävarmaa ja väärin toimia omaatuntoaan vastaan. Tässä seison enkä muuta voi. Jumala minua auttakoon. Aamen.” Martti Luther valtiopäivillä Wormsissa 1521

Tarvitaan rohkeutta

 • ”Mainitsen tässä vielä erään uskonpuhdistuksen merkittävän asian, jota ilman koko uskonpuhdistus olisi jäänyt ehkä toteutumatta. Tarvittiin tehtävään sopiva mies. Mutta tällä miehellä oli myös rohkeus toimia. Tätä rohkeutta tarvitaan tänäänkin. Itse asiassa rohkeudesta nousta esille ja puhua Jumalan sanoja riippuu ehkä koko herätyskristillisyyden tulevaisuus.” Mika Tuovinen

Luther: Jumalan sanan käytöstä

•   ”Meidän kristittyjen on − −  joka päivä oltava Jumalan sanan parissa, kuljettaen sitä mukanamme sekä sydämessä että suussa − −. Kun Jumalan sanaa vain vakavasti tutkitaan, kuullaan ja käsitellään, se ei milloinkaan jää hedelmättömäksi, vaan se herättää uutta ymmärrystä, halua ja intoa. puhdistaen sydämen ja ajatukset. Se ei näet ole hyödytön ja kuollut sana. vaan vaikuttava ja elävä.” (LIK, I, 3:89, 101)

Henki käyttää Sanaa

 • Lankeemuksen johdosta ihminen on − − siinä määrin turmeltunut, että kääntymystään ja sielunsa pelastusta koskevissa jumalallisissa asioissa hän on luonnostaan sokea; kun Jumalan sanaa saarnataan, hän ei sitä ymmärrä eikä voi ymmärtää, vaan pitää sitä hullutuksena.
 • Hän ei itsestään voi lähestyä Jumalaa, vaan on Jumalan vihollinen ja pysyy sellaisena, kunnes Pyhän Hengen voimasta saarnatun ja kuullun sanan kautta sulasta armosta − − tulee kääntymykseen, uskovaksi, uudestisyntyneeksi ja − −. Siinä ei auta mikään pyytäminen, harras kehottaminen, ei myöskään uhkaaminen ja nuhteleminen; kaikki opettaminen ja saarnaaminen on hänen kohdallaan hukkatyötä, kunnes Pyhä Henki hänet valaisee, käännyttää ja uudestisynnyttää.
 • (Tunnustuskirjat)

Vain Pyhä Henki tekee Sanan kautta aitoja uskovia

 • Edellä olevasta selityksestä on ilmeistä, että missä Pyhän Hengen kautta ei tapahdu muutosta parempaan ymmärryksessä, tahdossa ja sydämessä, ihminen ei ollenkaan usko [evankeliumin] lupausta, vaan hän on kokonaan − − Sanaa vastaan, siellä ei mitään kääntymystä tapahdu eikä voi tapahtua. Sillä kääntymys on sellainen Pyhän Hengen vaikuttama muutos ihmisen ymmärryksessä, tahdossa ja sydämessä, että hän voi ottaa vastaan tarjotun armon − −. Jumala tekee kääntymyksessä vastahakoisista ja haluttomista Pyhän Hengen vetämisen kautta halullisia; sellaisen kääntymyksen jälkeen ihmisen uudestisyntynyt tahto ei ole päivittäisessä parannuksen harjoituksessa toimeton, vaan on kaikessa tässä toiminnassa yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa, joka tekee työtään meidän kauttamme.”

Toinen teologinen pohjavirta

•           Kristuksen ainutlaatuinen sovitustyö − evankeliumi

Sijaissovitusmotiivi

 • ”Minun puolestani” -motiivi

Sijaissovitus on Jumalan teko

 • “Kun me sanomme, että Jumalan Poika kuoli syntiemme tähden, voimme myös samaan hengenvetoon sanoa, että Jumala itse antoi itsensä kuolemaan meidän tähtemme. Kun kolmiyhteinen Jumala vaati uhrin synneistämme, uhriksi ei tullut kukaan muu kuin Jumala itse. Jeesuksessa ja Jeesuksen kautta Jumala antoi itsensä kuolemaan meidän edestämme”, Arne Helge Teigen selvittää. Siksi Raamatussa puhutaan “Jumalan seurakunnasta, jonka hän (Jumala) omalla verellään on itselleen lunastanut” (Ap. t. 20:28).

Henkilökohtainen (omakohtainen) usko

 • Omakohtainen usko (fides specialis), jolla kukin uskoo omalla kohdallaan, että hänen syntinsä ovat anteeksi annetut Kristuksen − − ja hänen sovitustyönsä tähden, vanhurskauttaa meidät. Ja koska tämä tapahtuu todellisessa parannuksessa, jossa meidän sydämemme synnin aiheuttamissa peljästyksissä ja kuolemanpelossa saa lohdutuksen ja virvoituksen, se uudestisynnyttää meidät ja tuo Pyhän Hengen, joka uudistaa sydämemme. (Tunnustuskirjat)

Kolmas teologinen pohjavirta

 • Armonvälineet

– luterilaisittain ymmärrettynä

 • Puhumme Jumalan sanasta, kasteesta ja ehtoollisesta
 • Kasteen ja uskon suhde
 • Henkilökohtaisen herätyksen ja parannuksen tekemisen painotus

Kaste ja usko

 • ”Kaste − − vaikuttaa syntien anteeksi saamisen, vapahtaa kuolemasta ja perkeleestä ja antaa iankaikkisen autuuden kaikille, jotka uskovat, mitä Jumalan sanat ja lupaukset sanovat − −. Herramme Kristus sanoo Mk. 16:16: ’Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.’ Vesi ei sitä tosin vaikuta, vaan Jumalan sana, joka on veden kanssa ja yhteydessä, ja usko, joka sellaiseen vedessä olevaan Jumalan sanaan luottaa; sillä vesi ilman Jumalan sanaa on pelkkää vettä eikä kaste; mutta Jumalan sanan yhteydessä se on kaste, se on, armorikas elämän vesi ja uudestisyntymisen peso Pyhässä Hengessä, kuten Paavali sanoo Tt. 3:5s.”
 • ”Kasteen − −kautta meidät ensiksi otetaan kristikuntaan

Kaste perustuu Jeesuksen sanoihin Mt. 28:19: ’Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen − −.’ Sen, mitä se [kaste] hyödyttää ja saa aikaan, − − osoittavat sanat: ’Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu − −.’ Ilman uskoa se ei mitään hyödytä, vaikka se itsessään onkin jumalallinen − − aarre − −; aivan kuin Herra Kristus ristillä − − on aarre, sanaan suljettu ja sen välityksellä meille tuotu uskolla vastaanotettavaksi − −.”

 • Luther sanoo kirjassaan Kirkon Baabelin vankeudesta, 1520: ”Kaste ei [pelkkänä toimituksena] vanhurskauta ja hyödytä ketään, vaan sen tekee usko kasteeseen liitettyyn lupaukseen. Tämä usko vanhurskauttaa ja toteuttaa kasteen merkityksen. Usko on vanhan ihmisen upottamista ja uuden nousemista − −.

Meidän tulee siksi oppia kiinnittämään enemmän huomiota sanaan kuin merkkiin, enemmän uskoon kuin merkin käyttöön.” (WA. 6, 532s.)

 • Siitä, miten kasteen tarkoittama uudestisyntyminen käytännössä tapahtuu, Luther sanoo: ”Tämä uudestisyntyminen, joka tekee meistä Jumalan lapsia, − − tapahtuu sydämessä − − evankeliumin sanan kautta. Tämä sana näyttää sydämelle sekä Jumalan vihan häntä kohtaan synnintunnon ja katumuksen vaikuttamiseksi että Jumalan armon Kristuksessa omantunnon lohdutukseksi ja rauhaksi hänen edessään − −. Tässä sanassa on Pyhän Hengen voima, joka sytyttää ja herättää sydämen todelliseen Jumalan pelkoon, todelliseen luottamukseen hänen armoonsa, lohdutukseen ja − − avunhuutoon. Tällä tavalla hän uudistaa sydämen niin, − − että ihminen alkaa haluta ja rakastaa kaikkea sitä, mikä on hyvää. − − Sellaisen uuden sydämen vaikuttaa Pyhä Henki sanan ja kasteen välityksellä.” (WA. 21, 538s. Kirkkopostilla)
 • Jos tätä ei ole tapahtunut kastetussa, sen tarkoitus ja merkitys ei ole toteutunut hänen elämässään.

Neljäs teologinen pohjavirta

 • Lähetystehtävä – raamatullisesti motivoituna
 • – Pelastus yksin Jeesuksen kautta
 • – Kadotuksen todellisuus ja mahdollisuus

Viides teologinen pohjavirta

 • Yleinen pappeus – maallikkovastuu
  • Suhtautuminen pappeuteen virkana
 • Kysymys armolahjoista
  • Suhde karismaattisuuteen

Luther puhuu paimenvirasta

 • Jumalallisen oikeuden mukaan seurakunnan kaitsijan tehtävä on siis saarnata evankeliumia, antaa anteeksi syntejä, arvostella oppia, hyläten evankeliumin kanssa ristiriidassa olevat opit, erottaa kristillisestä seurakunnasta jumalattomat, joiden jumalaton elämä on julkista, käyttäen siinä vain Jumalan sanaa, ilman inhimillisiä voimakeinoja − −.

Koska − Lutherin mukaan − ei tule totella?

 • Mutta missä he opettavat, säätävät tai panevat toimeen jotakin vastoin evankeliumia, me emme saa olla heille kuuliaisia, Mt. 7:15: ’Kavahtakaa vääriä profeettoja’ Ja pyhä Paavali GaI. 1:8: ’Vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.’ − − Ja pyhä Augustinus kirjoittaa − −: ’Ei saa suostua edes säännönmukaisesti valittuihin piispoihin, jos he menevät harhaan tai opettavat ja määräävät jotakin pyhän jumalallisen Raamatun vastaista.’ − −

Koska − Lutherin mukaan − tulee totella?

•   ”Piispat ja kirkkoherrat saattavat antaa ohjeita, että seurakunnassa kaikki tapahtuisi järjestyksessä. − − Piispoille ja kirkkoherroille on tällaisissa tapauksissa oltava kuuliaisia ja pitäydyttävä järjestykseen, ettei oltaisi toisille loukkaukseksi ja ettei seurakunnassa olisi epäjärjestystä tai hämmennystä.”

Kuudes teologinen pohjavirta

 • Todellinen uskovien yhteys:
 • ”Tietäähän, Jumalalle kiitos, seitsenvuotias lapsi, mitä kirkko/seurakunta on, nimittäin pyhät uskovat ja pikku lampaat, jotka kuulevat Paimenensa ääntä. Lapset näet rukoilevat näin: ’Minä uskon pyhän kristillisen/yleisen kirkon/seurakunnan.’ Tämä pyhyys on − − Jumalan sanassa ja oikeassa uskossa” (SOK, III, 12).

Jumalan sanan totuudesta ei saa luopua

 • ”Tästä meidän selityksestämme kaikki − − käsittänevät, että me emme ajallisen rauhan, levon ja yksimielisyyden vuoksi ole aikoneet luovuttaa mitään Jumalan iankaikkisesta, muuttumattomasta totuudesta, eikä meillä ole siihen oikeuttakaan.

Sellainen rauha ja yksimielisyys, joka on ristiriidassa totuuden kanssa ja on tarkoitettu sen kukistamiseksi, ei ole lainkaan pysyvä. Vieläkin vähemmän sellaista on rauha ja sovinto, joka on suunniteltu puhtaan opin väärentämiseksi sekä julkisten, tuomittujen harhojen kaunistamiseksi ja verhoamiseksi.

Kutsuttu edistämään sydämellistä yksimielisyyttä

 • Sitä vastoin meillä on sydämellinen halu ja rakkaus sellaiseen yksimielisyyteen ja, mikäli meistä riippuu, − −
  me innolla haluamme sitä kaikin voimin edistää, jonka kautta Jumalan kunnia jää loukkaamattomaksi, pyhän evankeliumin jumalallisesta totuudesta ei mitään murene, pienimmällekään harhalle ei anneta vähääkään tilaa, ja jonka avulla syntisraukat saatetaan todelliseen ja oikeaan parannukseen, lohdutetaan evankeliumilla, vahvistetaan uudessa kuuliaisuudessa − −”. (Tunnustuskirjat)

Seitsemäs teologinen pohjavirta

 • Eskatologinen kiinnostus
  • Keskeisenä Jeesuksen toinen tulemus
  • Keskeisenä ajatus luopumisesta ja herätyksestä = paluusta raamatulliseen uskoon
 • Raamatusta nousevat eettiset painotukset erilaisissa kysymyksissä kuten abortti, eutanasia, avioliitto, raittius jne.

Kansanlähetyksen ohjelman kanta eettisiin kysymyksiin

 • Kansanlähetyksen ohjelma jatkaa sukupuolineutraalista avioliitosta ja yhteistyöstä seuraavasti: ”Ajankohtaisissa eettisissä kysymyksissä kristittyjen valintoja tulee ohjata Jumalan sanan eettinen opetus ja Jumalan laki, kymmenen käskyä, joka kiteytyy rakkauden kaksoiskäskyyn: ”Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.”
 • Tämän eettisen linjauksen mukaisesti Kansanlähetys ei hyväksy samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteiden siunaamista eikä tällaisessa parisuhteessa elämistä. Ajatus niin kutsutusta sukupuolineutraalista avioliitosta ei ole Raamatun mukainen. Kristittyinä rukoilemme kaikkien puolesta, mutta emme siunaa tai rukoile sellaista, minkä tiedämme Raamatun perusteella Jumalan tahdon vastaiseksi. Emme myöskään tee yhteistyötä Jumalan sanan vastaisen opetuksen edistämiseksi.” Kansanlähetyksen tilaisuuksissa ja kirjoituksissa emme edistä opetusta, jossa annetaan tuki homoliitoille tai sukupuolineutraalille avioliitolle.

Meidän vastoinkäymisemme, rikkinäisyytemme, syntisyytemme, teologinen vajavaisuutemme, ristiriitamme, jakautuneisuutemme, masentuneisuutemme jne. eivät pysty estämään Jumalaa toimimasta:

 • Aadam ja Eeva olivat tottelemattomia ja kapinoivat
 • Nooalla oli alkoholiongelma
 • Abraham oli valehtelija ja harrasti seksiä kotiapulaisensa kanssa
 • Joosef myytiin ihmiskaupassa ja tuomittiin syyttömänä
 • Mooses oli murhaaja
 • Joona pakeni Jumalaa ja hänen tahtoaan
 • Daavid oli avionrikkoja ja murhaaja
 • Salomo oli moniavioinen ja epäjumalanpalvelija
 • Hoosea oli naimisissa prostituoidun kanssa
 • Paavali vainosi kristittyjä
 • Pietari kielsi Jeesuksen ja yritti estää Jeesusta menemästä ristille
 • Timoteus oli sairas
 • Lasarus oli kuollut